REGULAMIN KEMON NA START

 

§ 1

Postanowienia Początkowe:

 1. Kemon na start jest pilotażowym projektem edukacyjnym skierowanym do uczniów klas trzecich zawodowych oraz klas czwartych techników branży fryzjerskiej.
 2. Edukacja pod patronatem marki kemon odbywa się z zakresu koloryzacji i strzyżeń i jest podzielona na 5 osobnych tematów szkoleniowych.  

 

§ 2

Zasady:

 1. Osoby zainteresowane wysyłają zgłoszenie poprzez stronę www.kemon.pl (zakładka – kemon na start).
 2. Po wstępnej selekcji osoby zainteresowane mają możliwość uczestniczyć w eliminacjach.
 3. Na styczniowych eliminacjach  uczestnik przyjeżdża z modelką, na której wykonał/a koloryzację i w ciągu 5 minut jest zobowiązany do przekonania jury, że zawód fryzjera to jego/jej przyszłość.
 4. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie III klas szkół zawodowych oraz IV klas technikum.
 5. W celu otrzymania świadectwa programu  kemon na start uczestnik zobowiązany jest do podejścia do egzaminu końcowego. Świadectwo ukończenia programu otrzymuje uczestnik, które podczas egzaminu samodzielnie i wg. zasad sztuki fryzjerskiej wykona koloryzację i strzyżenie włosów na modelce
 6. Edukacja jest bezpłatna (koszt szkoleń pokrywa marka Kemon).
 7. Opuszczenie więcej niż jednego z pięciu szkoleń powoduje skreślenie z listy uczestników programu.
 8. Dopuszczalne jest spóźnienie na szkolenie do maksymalnie 15 minut (przy dłuższym spóźnieniu uczestnik nie zostanie wpuszczony na salę szkoleniową).
 9. Szkolenia odbędą się w miastach wojewódzkich wg. podanego wcześniej harmonogramu na stronie kemon.pl
 10. Kemon zapewnia produkty do pracy tj.: kosmetyki, miseczki, pędzelki, rękawiczki, ręczniki papierowe, folię aluminiową.
 11. Zajęcia mogą odbywać w trakcie lekcji szkolnych i wtedy potrzebne będzie usprawiedliwienie od rodziców.
 12. Kemon nie ponosi odpowiedzialności za niezgodnie ze sztuką fryzjerską wykonanie usługi na modelce.
 13. Po otrzymaniu świadectwa programu Kemon na start uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia się na staż do wybranego przez siebie salonu firmowego marki Kemon i zaprezentowania swoich umiejętności zdobytych podczas programu. Nie gwarantujemy przyjęcia na staż przez salony firmowe marki Kemon.
 14. Uczestnik oraz modelka wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w mediach w celu propagowania programu Kemon na start. Uczestnik jest również zobowiązany do aktywnego promowania swojego udziału w programie poprzez własne profile w mediach społecznościowych. Uczestnik jest zobowiązany o poinformowaniu modelki to powyższych faktach.
 15. Legitymacja dołączona do zgłoszenia musi mieć aktualną datę ważności.
 16. Podczas szkoleń gwarantujemy podstawową przerwę kawową (ciastka / kawa / napoje).
 17. Nie odpowiadamy za plan stażu wyznaczony przez dany salon fryzjerski (każdy salon indywidualnie określa zadania, czas oraz harmonogram stażu).
 18. Modelki nie otrzymują wynagrodzenia.
 19. Ramy czasowe szkoleń są podane w przybliżeniu. Rzeczywisty czas może się różnić.

§3
Organizacja:

1. Do udziału w programie upoważnia ważna legitymacja oraz pisemna zgoda, podpisana i wypełniona przez rodzica/opiekuna

2. Wszyscy uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie:

a. modelkę
b. podstawowe narzędzie do pracy tj. szczotka, grzebień, nożyczki, klipsy, suszarka, prostownica, maszynka
c. dojazd - koszty dojazdu swojego oraz modelki pokrywają uczestnicy, dotyczy to zarówno eliminacji jak i szkoleń.

 

§ 4 
Organizator: 

1. Organizatorem programu pilotażowego Kemon na start jest POLWELL Spółką z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ołowianej 12, NIP 9671171532, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000017480

2. Głównym opiekunem przedsięwzięcia z ramienia Organizatora jest Tomasz Kopera

3. Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę www.kemon.pl  (zakładka – kemon na start).

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY –  projekt „KEMON NA START”

 

 

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

 

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polwell Sp. z o.o. (ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz). Nasze dane kontaktowe: +48 52 325 20 00, centrala@polwell.pl.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu obsługi zgłoszeń i udziału w projekcie edukacyjnym „KEMON NA START” (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane osobowe uczestników będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji projektu „KEMON NA START” lub do momentu wycofania zgody.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

a)      dostęp do danych osobowych,

b)      sprostowanie danych osobowych,

c)       usunięcie danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d)      ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

e)      przeniesienie danych do innego administratora,

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie skorzystać z prawa do  wycofania zgody (w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w oparciu o zgodę), w dowolnym momencie i w dowolny sposób.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

·         podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;

·         innym administratorom, np. kurierom, dostawcom usług pocztowych

 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dpo24.pl

 

FORMULARZ ZGODA RODZICÓW